Выпущено слишком много с сертификатов

Проблема получения сертификата

My domain is:http://mesto-new.nomoredomains.club/
для nginx

Здравейте @maxtalanov, добре дошли във форума на LE общността :slight_smile:

Проблемът е, че наскоро вече са издадени твърде много сертификати за този домейн.
Моля, прегледайте ограниченията на тарифите на:

виж:
crt.sh | nomoredomains.club

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.